home > algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ´Stijlvol huwelijk´, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door ´Stijlvol huwelijk´ zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.

 

2. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ´Stijlvol huwelijk´: de aanbieder van de dienst;
 2. cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ´Stijlvol huwelijk´ een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
 3. overeenkomst: elke aanbieding van ´Stijlvol huwelijk´, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ´Stijlvol huwelijk´ en door deze laatste aanvaard;
 4. diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ´Stijlvol huwelijk´ en cliënt verrichte werkzaamheden door ´Stijlvol huwelijk´. ´Stijlvol huwelijk´ behoudt zich het recht voor de uitvoering derden in te schakelen voor de uitvoering van haar overeenkomst.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en ´Stijlvol huwelijk´ komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door ´Stijlvol huwelijk´ uitgebrachte offerte.

 

4. Honorering en betaling

Alle door ´Stijlvol huwelijk´ gedane prijsopgaven zijn inclusief BTW en reiskosten (binnen Nederland) exclusief verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. een benoeming voor één dag in de gemeente.

Alle betalingen dienen minimaal twee weken voor de ceremonie te worden gestort op de door ´Stijlvol huwelijk´ aangewezen bankrekening. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ´Stijlvol huwelijk´ vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. Cliënt is aan ´Stijlvol huwelijk´ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘Stijlvol huwelijk’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Stijlvol huwelijk’ de vordering aan derden uit handen geeft.

 

5. Overmacht

In geval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat beide partijen en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

 

6. Aansprakelijkheid

´Stijlvol huwelijk´ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ´Stijlvol huwelijk´ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van ´Stijlvol huwelijk’.

De door ´Stijlvol huwelijk´ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de overeenkomst tussen ´Stijlvol huwelijk´ en cliënt (inclusief BTW). ´Stijlvol huwelijk´ is slechts aansprakelijk voor directe schade. ´Stijlvol huwelijk´ is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade aan derden.

 

7. Annulering

In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever brengt ´Stijlvol huwelijk´ de volgende kosten in rekening:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de activiteit 25% van het totaalbedrag
 • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de activiteit 50% van het totaalbedrag
 • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de activiteit 75% van het totaalbedrag

 

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

8. Ontbinding

´Stijlvol huwelijk´ kan een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de cliënt surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd of in geval cliënt zijn bedrijf verkoopt of liquideert of ´Stijlvol huwelijk´ na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden vrezen dat de cliënt verplichtingen niet zal nakomen.

 

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

 • faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever, respectievelijk ´Stijlvol huwelijk´;
 • staking van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, respectievelijk ´Stijlvol huwelijk´;
 • verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, respectievelijk ´Stijlvol huwelijk´, wanneer dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft;
 • overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van ´Stijlvol huwelijk´;
 • ziekte van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van ´Stijlvol huwelijk´op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

 

9. Reclames

Reclames betreffende verrichte werkzaamheden door ´Stijlvol huwelijk´ dienen door de cliënt schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na het verricht zijn van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend geworden is. Bij het doen van de klacht dient de aard der reclame duidelijk te zijn omschreven. Reclames met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van ´Stijlvol huwelijk´ dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan ´Stijlvol huwelijk´ schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, eveneens onder opgave van de redenen van de reclame. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op. Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van ´Stijlvol huwelijk´, volledig voor rekening van de cliënt.

 

10. Geheimhouding

´Stijlvol huwelijk´ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

 

11. Wijziging voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met ‘Stijlvol huwelijk’ is het Nederlands recht van toepassing.

 

Copyright © Janita BvdB